MiliLand

אחסון ותחזוקת אתר iris-zugiut.co.il


פרטי הזמנה

תאריך : 22/03/2020

לכבוד :

מזהה מסמך: c1047a75d62f7a96ef2f6b2b27a08aa57f47f195

דוא"ל תמיכה: [email protected]
 

תוכן ההזמנה

 

 1. עד 10 שעות לשינויים / תוספות / עדכונים באתר

 2. עדכון מערכת האתר והרכיבים השונים באופן שוטף

 3. גיבוי תוכן האתר עד 30 ימים לאחור

 4. עד 3 שחזורים בחודש

 5. טיפול במקרה פריצה לאתר

מחירים

 • בתשלום לפי חודש - עלות חודשית - 275 ₪
 • בתשלום שנתי - עלות שנתית - 2,000 ₪

תקנון

הגבלת אחריות

 • תוכן המידע שיועלה לאתר יהיה בשליטה, באחריות ובידיעה בלעדית של הלקוח.

 • מילילנד לא תהיה אחראית בכל מובן או אופן לתוכן שתתבקש להכניס לאתר או שיועלה או יוכנס לאתר על ידי הלקוח או מי מטעמו, לרבות תוכן מפר זכויות יוצרים, תוכן פוגעני ותוכן האסור על פי כל דין.

 • מילילנד תעשה כל שביכולתה על מנת ולהעניק שירותים על הצד הטוב ביותר, אולם, אינה מתחייבת בשום אופן לרציפות השרות בכל זמן שהוא או אינה מתחייבת לשלמות הנתונים המאוחסנים על שרתיה דרך מערכותיה או דרך האינטרנט. מילילנד אינה אחראית למחיקתם או חשיפתם או השחתתם של נתונים שנשלחו או התקבלו או אוחסנו על שרתיה ובכללם נתונים המאוחסנים בשירותי גיבוי שונים. מילילנד אינה אחראית ללקוחותיה או ללקוחות לקוחותיה ולתביעות שונות על נזקים כתוצאה מאובדן מידע, חוסר יכולת להתחבר או להפיץ נתונים או עקב חוסר יכולת לקבל מידע כתוצאה מעיכובים, חוסר יכולת למסור, או הפסקות שירות.

 • אחריות מילילנד ללקוח או למשתמשי קצה של שירותי האחסון, מוגבלת לסה"כ הסכום ששולם והתקבל על ידי מילילנד. בשום מקרה לא תהיה מילילנד אחראית לנזקים תוצאתיים, או נזקים שונים העלולים להיגרם ללקוחותיה או למשתמשי קצה כתוצאה מפעולות מילילנד ומערכותיה או מחוסר יכולת להשתמש במערכות, שינויי הגדרות, הכוונות דומיין שבוצעו על ידי מילילנד, הלקוח או מי מטעמו.

 • הלקוח יעשה את כל שביכולתו על מנת לא לערב את מילילנד בתביעות שונות או בתביעות כנגד שירותי מילילנד יפצה ויפטור אותה מכל תביעה, אובדן או הפסד, לרבות שכר טרחת עורך דין, אשר יופנו כלפי מילילנד, מנהליה ועובדיה כתוצאה מכל שירות הניתן או שסוכם על אספקתו או כל מוצר שנמכר על ידי הלקוח, סוכניו או עובדיו. הלקוח מסכים להגן על מילילנד לפצות אותה ולפטור אותה מכל חובות הנובעות מנזקי גוף או רכוש שנגרמו על ידי מוצרים שנמכרו או הופצו דרך שרתי מילילנד, כל חומר שסופק על ידי הלקוח תוך הפרה או הפרה לכאורה של הזכויות הבלעדיות של צד שלישי כולל הפרת זכויות יוצרים וכן מוצרים פגומים שנמכרו ללקוח דרך שרותי מילילנד.

 • גובה החבות שיש בין מילילנד ללקוח אינו יעלה על סך התמורה שהלקוח שילם למילילנד.

 • הפסקת התקשרות
  • תשלום חודשי - בהתראה של 30 יום מראש, השירות יסתיים בסוף החודש הקלנדרי הבא.
  • בתשלום שנתי -בהתראה מראש של 30 יום לפני תום התקופה הקבועה והיא 12 חודשים מתחילת ההסכם. לא ניתן לקבל החזר חלקי או מלא על תקופה שלא נוצלה בתשלום שנתי מראש.
 • בשום מקרה מילילנד לא תהיה אחראית לנזק תוצאתי או נסיבתי כלשהו שייגרמו ללקוח כתוצאה מהשימוש באתר, או כתוצאה מאי היכולת של הלקוח להשתמש בו, לרבות מקרים של הפסד רווחים, הפסקת פעילות עסקית, או אבדות כספיות אחרות הקשורים במישרין לאתר.

שם מלא*
שם חברה*
כתובת מייל*
ת.ז*
 

Leave this empty: